Jak na komunikaci značky?

Jak na komunikaci značky?

Systém, který spojuje teorii motivace a archetypů

Teorii motivace lze ve zkratce shrnout jako zaměření na čtyři hlavní lidské touhy umístěné ve dvou osách. sounáležitost versus nezávislost, sebenaplnění a stabilita/ kontrola versus riziko. 

V každodenních pojmech to znamená, že většina z nás velmi touží po tom, aby nás měl někdo rád a abychom byli součástí nějaké skupiny.  Zároveň však chceme být nezávislí a jít si svou vlastní cestou. Obě tyto touhy představují hluboké a silné potřeby, přestože nás vedou opačnými směry.  A jak se k tomu staví značky? Jsou značky, které nám pomáhají navodit pocit nezávislosti. Jsou značky, které nám pomáhají zanechat stopu na světě a realizovat se díky nim. Jsou značky co v nás upevňují zásadní touhu po oblibě, popularitě a komunikaci. Další značky dávají našemu světu řád. Přemýšlíte někdy nad tím, jakým způsobem a proč k nám značky promlouvají? Následující tabulka popisuje zařazení jednotlivých archetypů podle jejich motivace.


Motivace:

Stabilita a kontrola

Sounáležitost
a potěšení

Risk a mistrovství

Nezávislost a sebe naplnění

Tvůrce

Klaun

Hrdina

Neviňátko

Pečovatel

Jeden z nás

Psanec

Objevitel/hledač

Vládce
 
Milenec

Kouzelník

Mudrc

Obavy zákazníka

finanční krach, nemoc, neřízený chaos

Vyhnanství, osiření, opuštěnost, pohlcení

Nevýkonnost, impotence, bezmocnost

chyceni do pasti, zaprodanost, prázdnota

Pomáhá lidem

Cítit se v bezpečí

Milovat, být součástí komunity

Dosáhnout mistrovství

Nalézt štěstí

V následující tabulce

Archetyp V čem pomáhá lidem?Příklad značky
Tvůrce vytvářet něco nového Hornbach
Pečovatel starat se o druhé Dove
Vládce řídit Microsoft
Klaun mít se dobře Pringles
Jeden z nás být v pohodě Ebay
Milenec nalézat a dávat lásku Hallmark
Hrdina chovat se odvážně Nike
Psanec porušovat pravidla Harley – davidson
Kouzelník vytvářet proměnu Mr. Proper
Neviňátko uchovávat nebo obnovovat víru Mary Kay
Objevitel/Hledač Uchovat si nezávislost Levis
Mudr Pochopit svůj svět The New York Times

Neviňátko

Motto: “Svoboda, být sám sebou

Neviňátko slibuje, že život nemusí být těžký. 

Hlavní touha: prožívat ráj na zemi

Cíl: být štastný

Obava: udělám něco špatného, co vyústí v trest

Strategie: dělat věci správně

Dar: víra a optimismus

Neviňátko jako zákazník: přitahuje jej jistota, příslib záchrany a spásy. 

Objevitel

Motto: “Nezahánějte mě do rohu

Hlavní touha: Svoboda hledat, kdo jsem, prostřednictvím zkoumání světa.

Cíl: Zažívat lepší, autentičtější a plnější život.

Obava: Dostanu se do pasti, budu se muset přizpůsobit, vnitřní prázdnota, nicota. 

Strategie: Cesta, hledání a nové zážitky, útěk z pasti a z nudy. 

Nástraha: Bezcílné bloumání, špatné přijetí od okolí.

Dar: Nezávislost, ambice, schopnost být upřímný sám k sobě

Zákazníkem je typ člověka, který hledá ve výrobku autenticitu, jako způsob vyjádření vlastní osobnosti. 

Mudrc

Motto: “pravda vás osvobodí

Hlavní touha: Objevit pravdu.

Cíl: Využít inteligenci a analýzu k pochopení světa.

Obava: Oklamání, uvedení v omyl, nevědomost. 

Strategie: Hledání informací a znalostí, sebereflexe a pochopení myšlenkových procesů.

Nástraha: Lze studovat problémy donekonečna a neodhodlat k činu. 

Dar: Moudrost a inteligence

Hrdina

Motto: “Kde je vůle, je i cesta

Hlavní touha: Dokázat svou cenu pomocí odvážného a obtížného jednání

Cíl: Docílit takového úspěchu, který zlepší svět.

Obava: Slabost, zranitelnost, ochablost.

Strategie: Stát se silným, schopným a mocným dle svých vlastních možností. 

Nástraha: Arogance, vznik neustále potřeby hledat nepřítele. 

Dar: Schopnost a odvaha

Archetyp hrdina může být vhodný pro vaši značku, pokud:

-máte vynález či inovaci, které budou mít zásadní vliv na svět

– váš výrobek pomáhá lidem dosáhnout hranic svých schopnost

-snažíte se vyřešt velký společenských problém

Psanec

Motto: “Pravidla jsou od toho, aby se porušovala

Hlavní touha: pomsta nebo revoluce

Cíl: Zničit to, co nefunguje

Obava: Bezmoc, bagatelizace, bezvýznamnost

Strategie: Narušení, ničení, nebo šok. 

Nástraha: Přechod za hranu zákona, kriminalita. 

Dar: Hrůzyplný vzhled, radikální svoboda.

Archetyp Psanec může být vhodný pro vaši značku pokud se cítí být odcizen od společnosti nebo se ztotožňuje s hodnotami, které jsou v rozporu s hodnotami většinové společnosti. Významem vašeho produktu je něco ničit. Váš výrobek není moc zdravý. Cena vašeho výrobku je nízká nebo středně vysoká.

Kouzelník

Motto:”Nic není nemožné

Hlavní touha: poznat základní zákony fungování světa a vesmíru

Cíl: Uskutečnit své sny

Obava: Neočekávané negativní důsledky

Strategie: Vytvoření a prožívání vize

Nástraha: Možnost manipulace s lidmi

Dar: Nalézání všeobecně výhodných strategií. 

Archetyp kouzelník může být vhodný pro vaši značku, pokud:

 Váš výrobek či služba přináší proměnu, slibuje proměnu zákazníka, pomáhá rozšířit nebo posílit vědomí, jde o uživatelsky přívětivou technologii, má duchovní nebo psychologickou složku, jde o nový moderní produkt. 

Jeden z nás

Motto: “Všichni lidé jsou si rovni

Hlavní touha: Komunikace s ostatními lidmi

Cíl: někam náležet sounáležtiost

Obava: vyčlenění. snobství a následně vyloučení či ignorace od ostatních

Strategie: Rozvoj běžného chování, obyčejný vzhled, splynutí s davem

Nástraha: Průměrnost výměnou za pouze povrchovou komunikaci

Dar: Realismus, empatie, život bez přetvářky

Archetyp jeden z nás může být vhodnou identitou pro značky jejichž používání pomáhá lidem někam patřit nebo pociťovat sounáležitost. Značky, které se běžně používají v každodenním životě. Firma je rodinného typu.

Milenec

Motto: “Mám oči jen pro tebe

Hlavní touha: Dosáhnout intimního sblížení a zakoušet smyslné potěšení

Cíl: mít vztah k lidem, k práci, k prožitkům, k milovanému okolí

Obava: Osamělost, opuštěnost, odmítání, život bez lásky

Strategie: Být stále atraktivnější – fyzicky, emocionálně i jinak.

Nástraha: Schopnost udělat vše pro získání a potěšení okolí, ztráta vlastní identity. 

Dar: Vášeň, vděčnost. ocenění, oddanost

Archetyp Milenec je vhodnou identitou pro značku, jejiž používání pomáhá lidem nalézat lásku nebo přátelství Jedná se o takovou značku, jež pečuje o krásu, komunikaci nebo blízkost mezi lidmi.

Klaun

Motto: “Nemůžu-li tančit. nechci být součástí vaší revoluce” . 

Hlavní touha: Žít přítomností a naplno se bavit

Cíl: skvěle si užívat a rozzářit svět

Obava: Nuda nebo znuděnost okolí

Strategie: Hra, vtip, zábavné chování

Nástraha: Promarnění života

Dar: Zábavnost

Pečovatel

Motto: “Miluj svého bližního jako sebe samého

Hlavní touha: Chránit lidi před újmou

Cíl: Pomáhat ostatním

Obava: Sobectví nevděk

Strategie: Dělat něco pro ostatní

Nástraha: Sebeobětování, ovládnutí ostatních lidí.

Dar: Soucit, velkorysost

Tvůrce

Motto:” Lze li si to představit, lze to také udělat

Hlavní touha: Vytvořit trvalou hodnotu

Cíl: Zhmotnit svou vizi

Obava: Průměrnost vize nebo její realizace

Strategie: Rozvoj uměleckých schopností a dovedností

Nástraha: Perfekcionismus

Dar: Kreativita a představivost

Pokud Vás výrobek podporuje sebevyjádření, dává zákazníkovi možnosti a volby, přispívá k nápaditosti. 

Vládce

Motto:”Moc není vše. Ale je to jediná věc, na níž záleží.

Hlavní touha: Vládnutí

Cíl: Vytvoření prosperující, úspěšné rodiny, firmy, čí komunity

Strategie: Využití vůdcovských schopností

Obava: chaos a svržení z trůnu

Nástraha: Nadřazenost a autoritářství

Dar: Zodpovědnost, vůdcovství 


Leave A Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *